Técnico de Soporte Infomrático

Distribución de aspirantes por aulas.